_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

1/17/2017

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΗΡΑΣ: ΡΩΣΙΚΟ ΒΑΤΙΚΑΝΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑ


Γράφει ο Θεολόγος-Εκκλησιαστικός Ιστορικός-Νομικός Ιωάννης Ελ. Σιδηράς 
Ρωσικό Βατικάνειο Πνεύμα 
Το Πατριαρχείο Μόσχας και ο Εκκλησιαστικός Ιμπεριαλισμός του στον Ορθόδοξο κόσμο 
Ο εκκλησιαστικός μεγαλοϊδεατισμός και αντορθόδοξος ιμπεριαλισμός του Πατριαρχείου Μόσχας εναντίον του Πρωτοθρόνου Οικουμενικού Πατριαρχείου και συνόλου της Ορθοδοξίας, ο οποίος ανεκόπη κατά την περίοδο του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Σοβιετική Ρωσία, επανήλθε το έτος 1990 μετά την πτώση του τέως υπαρκτού σοσιαλισμού. 
Η Ρωσική Εκκλησία παρόλες τις πολλαπλές ευεργεσίες που εδέχθη στο διάβα των αιώνων από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εντούτοις σταθερά, σταδιακά και μεθοδευμένα από το έτος 1589, όταν η Πρωτεύθυνη Μητέρα Αγία Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως απένειμε σε αυ-τήν, την λεγομένη «Πατριαρχική αξία και περιωπή», άρχισε να επιβουλεύεται μαρτυρικό Φανάριο και προς τούτο καθιέρωσε μιά καινοφανή προπαγανδιστική τακτική που είχε και εξακολουθεί να έχει ως επίκεντρό της την ψευδή, αβάσιμη, ανιστόρητη, αντικανονική και αντιεκκλησιολογική θεωρία περί της λεγομένης «Τρίτης Ρώμης».
Ολόκληρο το κείμενο στη συνέχεια

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ


Χαιρετισμός 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ. κ. Βαρθολομαίου 
κατά τό ὑπό τῶν Καθηγητῶν καί τῶν Μαθητῶν 
τῶν Ὁμογενειακῶν Ἐκπαιδευτηρίων τῆς Πόλεως 
ἐπί τῇ 25ετηρίδι τῆς Πατριαρχίας Αὐτοῦ 
Παρατεθέν Ἐπίσημον Γεῦμα 
(15 Ἰανουαρίου 2017) 
Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ, 
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, 
Ἐντιμότατε κύριε Γεώργιε Παπαλιάρη, Πρόεδρε τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Κοινοτήτων Σταυροδρομίου καί Μεγάλου Ρεύματος, μετά τῶν ἐκλεκτῶν συνεργατῶν σας κυρίων Ἐπιτρόπων,
Προσφιλέστατοι καί ἐλλογιμώτατοι ἐκπαιδευτικοί τῶν ἐνταῦθα ἐκπαιδευτηρίων τοῦ Γένους,
ἀγαπητοί ἐκπρόσωποι τοῦ ὁμογενειακοῦ Τύπου, 
Φίλοι μαθηταί καί μαθήτριαι, 
Κυρίαι καί Κύριοι, 
Ἀπευθύνοντες πρός ὅλους ἐσᾶς τούς ἀγαπητούς συνδαιτυμόνας θερμόν ἑόρτιον χαιρετισμόν, στρεφόμεθα ἰδιαιτέρως πρός τούς πρωταγωνιστάς τῆς σημερινῆς ἐκδηλώσεως, τούς μαθητάς μας, μέ τούς στίχους τοῦ μεγάλου μας ποιητοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ: 
"Δέν ξέρω ἐγώ κανένα θεό Χρέος, 
Ἕνα Θεό ἐγώ ξέρω, τήν Ἀγάπη. 
Ἀγάπη, ἀπό τό χρέος σου εἶμαι ὡραῖος. 
......Ὅ,τι δέν ἀγαποῦμε δέν ὑπάρχει" (Γυμνάσματα 1912, Ἅπαντα, τόμ. Ε', σελ. 260). 
Σεῖς πού γνωρίζετε ἐμπειρικά, θά καταλάβετε τήν Ἀγάπη τοῦ Πατέρα, καί τό Χρέος του πρός τά παιδιά του. Εὐχόμεθα πατρικῶς εἰς ὅλους σας καλή καί εὐλογημένη χρονιά, γεμάτη ἀπό τά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ, καί ἀπό ἀγάπη διά τά γράμματα. 
Εἶναι βαθειά ἡ συγκίνησις καί ἡ χαρά τοῦ Πατριάρχου σας διά τήν ἐκδήλωσίν σας αὐτήν, τήν ὁποίαν ἰδιαιτέρως ἐκτιμοῦμε, διότι προέρχεται ἀπό τήν ἰδική σας ἀθώα ψυχή καί καρδιά. Τήν πανηγυρική μας σύναξι τιμᾷ διά τῆς παρουσίας του ὁ Ἐξοχώτατος Ὑπουργός Παιδείας, Ἕρευνας καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος κύριος Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου, γνήσιο τέκνο τῆς Πόλης, μέ εὐήκοον οὖς διά τά αἰτήματά μας γενικῶς, ἀλλά πρωτίστως δι᾿ ὅσα ἀφοροῦν εἰς τήν ἐκπαίδευσι. Τόν εὐχαριστοῦμε διά τήν ἀγάπην του, καί διά τό ἀδιάπτωτον ἐνδιαφέρον του διά τά καθ᾿ ἡμᾶς. Καλῶς ὡρίσατε, κύριε Ὑπουργέ, Ἐσεῖς καί ἡ συνοδεία σας. 
Εἶναι γνωστό, ὅτι ἔγιναν πολλές ἐκδηλώσεις διά τήν ἐπέτειόν μας, τῆς συμπληρώσεως 25 ἐτῶν Πατριαρχικῆς διακονίας, ἐκδηλώσεις ἀρχίζοντας ἀπό τήν Ἴμβρο. Ἡ ὡραιότερη ὅμως καί ἡ συγκινητικώτερη, ἡ πιό ἀληθινή, εἶναι ἡ ἰδική σας, ἀγαπητά μας παιδιά. Δι' αὐτό καί σᾶς εὐχαριστοῦμε, καί σᾶς συγχαίρουμε, καί σᾶς εὐλογοῦμεν καί σᾶς εὐχόμεθα καλές σπουδές καί καλή σταδιοδρομία. Ἡ προσευχή τοῦ Πατριάρχου σας εἶναι νά ὑπηρετῆτε πάντοτε τό Ὡραῖο, τό Ὑψηλό, τό Ἀληθινό τῆς Μητέρας μας Ἐκκλησίας, καί τοῦ θεσμοῦ τῆς Ὁμογενείας μας, ἀπό ὅποια θέσι κι᾿ ἄν ἀποφασίσετε νά σταδιοδρομήσετε εἰς τό μέλλον. 
Οἱ διδάσκαλοι καί οἱ καθηγηταί σας, σᾶς δίδουν ὅλα τά ἀπαραίτητα ἐφόδια διά τό μέλλον, διά τό εὖ ζῆν, διά νά ἐνθυμηθοῦμε καί τόν Μ. Ἀλέξανδρον. Σᾶς προετοιμάζουν διά νά ἀναλάβετε ἐν καιρῷ εὐθύνας εἰς τήν κοινωνίαν, εἰς τό ἐπάγγελμα, εἰς τήν οἰκονομίαν, εἰς τόν ἀγῶνα διά τήν εἰρήνην, γενικώτερα διά νά διασώζετε τήν παράδοσιν καί τήν πίστιν τῶν Πατέρων μας. 
Ἡ εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι ἁπλῶς συνάρτησις ἱκανοποιημένων ἀναγκῶν, ἀλλά ἔχει πνευματική καί ἠθική διάστασι, συνδέεται μέ τήν προσφορά καί τήν χαρά τῆς δημιουργίας. Ὁ ἄνθρωπος θέλει νά προσφέρῃ, νά ἀγωνισθῇ διά τήν δικαιοσύνη, νά πραγματώσῃ καί νά διασώσῃ ἀξίας. 
Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία συνῆλθε τόν περασμένον Ἰούνιον εἰς τήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης, ἀνεφέρθη μέ ἔμφασιν εἰς τάς ὑψηλάς ὑπαρξιακάς αυτάς ἀναζητήσεις τῶν νέων: "Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀπευθύνεται στούς νέους, οἱ ὁποῖοι ἀναζητοῦν πληρότητα ζωῆς, γεμάτη ἐλευθερία, δικαιοσύνη, δημιουργία ἀλλά καί ἀγάπη. Τούς καλεῖ νά συνδεθοῦν συνειδητά μέ τήν Ἐκκλησία Ἐκείνου πού εἶναι ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή. Νά προσέλθουν προσφέροντας στό ἐκκλησιαστικό σῶμα τή ζωτικότητα, τίς ἀνησυχίες, τούς προβληματισμούς καί τίς προσδοκίες τους" (Μήνυμα, § 11). 
Πρόκειται ἐδῶ περί ζωτικῶν στοιχείων τῆς παιδεύσεως καί τῆς παιδείας, τά ὁποῖα δέν πρέπει νά ἀπουσιάζουν καί ἀπό τό σύγχρονο σχολεῖο, ἀφοῦ ἀποκαλύπτουν εἰς τά παιδιά καί τούς νέους τήν διάστασι τοῦ βάθους, τήν κοινωνική εὐθύνη, τό νόημα τῆς ἐλευθερίας ὡς ἀγάπης, καί ἄλλας ἀνεκτιμήτους ἀληθείας διά τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο. Διδάσκοντες, ἐπί τῇ βάσει ὀρθῶν παιδαγωγικῶν καί θεολογικῶν κριτηρίων, τήν ὀρθόδοξο παράδοσι εἰς τό σχολεῖο, προσφέρουμε εἰς τήν νέαν γενεάν ἀξιολογικόν προσανατολισμόν καί στήριξιν διά τήν ἀνάπτυξιν ταυτότητος. Ἡ σταθερά ταυτότης εἶναι ἀπαραίτητος ὅρος καί διά τήν προσέγγισιν τοῦ διαφορετικοῦ, τοῦ ἄλλου, καί διά τήν καλήν μαρτυρίαν μέσα εἰς τό σύγχρονο πλουραλιστικό περιβάλλον. 
Κατανοεῖτε, ἀγαπητοί μαθηταί καί μαθήτριαι, ὅτι ἡ μόρφωσις δέν εἶναι συσσώρευσις γνώσεων καί πληροφοριῶν. "Πολυμαθίη, νόον οὐ διδάσκει", ἔλεγεν ὁ φιλόσοφος Ἡράκλειτος. Ἡ γνῶσις δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνας μηχανισμός, μία νοητική διαδικασία, ἀλλά, διά νά ριζώσῃ, προϋποθέτει φιλομάθεια, τό μεράκι τῆς σπουδῆς, προσωπική προσπάθεια, μόχθο, μετοχή καί μαθητεία. Διά τόν λόγον αὐτόν, οἱ σημερινοί μαθηταί θά μνημονεύουν ἀργότερα μέ εὐγνωμοσύνη τούς αὐστηρούς καί ἀπαιτητικούς διδασκάλους των. Ἡ ζωή ἔχει πολλάς ἀπαιτήσεις ἀπό ὅλους μας. Τό νά ἐξαπολύωμε ἕνα νέον ἄνθρωπον εἰς τήν παλαίστρα τοῦ βίου, χωρίς νά ἔχῃ λάβει τήν κατάλληλον παιδείαν, εἶναι σάν νά ἀποστέλλουμε ἕνα ἐξερευνητήν εἰς τόν Βόρειον Πόλον μέ ἐξοπλισμό θερινῶν διακοπῶν. 
Τιμιώτατοι ἀδελφοί, Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ καί τέκνα ἐν Κυρίῳ πεφιλημένα, 
Ἡ νεολαία τῆς Πόλεώς μας καί ἡ προκοπή της, ὅπως διεκηρύξαμε εἰς τόν ἐνθρονιστήριον λόγον μας, τήν 2αν Νοεμβρίου 1991, ἦταν καί εἶναι πρωταρχικό μέλημά μας. Κατά τά 25 ἔτη Πατριαρχίας, ἀλλά καί προηγουμένως ὡς ἱερεύς καί ὡς μητροπολίτης, εὑρεθήκαμε εἰς τό πλευρόν των. Ἐμπνεύσαμε τόν Ἐρασιτεχνικό Θεατρικό Ὅμιλο τοῦ Φερίκιοϊ, ἐστηρίξαμε καί ἐνισχύσαμε ὅλες τίς πρωτοβουλίες τῆς νεολαίας καί τῶν σχολείων μας, ἀνοίξαμε πρός τούς νέους μας τήν ἀγκαλιά μας, καί σᾶς περιεθάλψαμε, ἀγαπητά παιδιά, ὅπως ὁ ἀετός τά ἀετόπουλά του, μέ στηρικτικάς ἐπισκέψεις καί παρουσίας κατά τίς ἐκδηλώσεις εἰς τήν Πατριαρχικήν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν, εἰς τό Ζάππειο, εἰς τό Ζωγράφειο, εἰς τά ὁμογενειακά Δημοτικά μας σχολεῖα. Προσπαθήσαμε νά μή ἀπουσιάσουμε ἀπό καμμιά ἐκδήλωσί σας. Δείξαμε ὅλη μας τήν ἀγάπη μέ κάθε τρόπο, πρός τούς δασκάλους καί πρός σᾶς, τούς βλαστούς τοῦ Γένους μας. Σᾶς δώσαμε τήν καρδιά μας ὡς Χρέος, καί σήμερα ἀπολαμβάνουμε τήν ἰδική σας καρδιά ὡς ἀναγνώρισι, ὡς εὐγνωμοσύνη, ὡς ἀντίδωρο τῆς ἰδικῆς μας πρός ἐσᾶς ἀγάπης καί στοργῆς. Ἡ συγκίνησις τῆς ἀτέλειωτης αὐτῆς στιγμῆς ἀντιδόσεως αἰσθημάτων, γεμίζει τήν καρδιά μας μέ χαράν ἀνεκλάλητον. Ἡ χαρά μας γίνεται ἀκόμη μεγαλύτερη, διότι εὐτυχήσαμε νά δοῦμε νά ξανανοίγουν τά σχολεῖα μας εἰς τήν πολυαγαπημένην Ἴμβρον. Νά ἀνασταίνεται ὁ φοίνικας, νά ξαναχτυπᾷ τό κουδούνι. Πόσον χαιρόμεθα πού τά παιδιά της εἶναι σήμερα μαζί μας, ἀνάμεσά μας! Τώρα ἀπομένει νά περιμένουμε τήν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς, ἡ ὁποία ἐπί 45 χρόνια ἀργεῖ, σιωπᾷ, ὑπνώττει καί περιμένει τό θαῦμα∙ τό θαῦμα πού θά εἶναι καί ἀποκατάστασις μιᾶς ἐξώφθαλμης ἀδικίας εἰς βάρος τοῦ Πατριαρχείου μας, τῆς Ὁμογενείας, τῆς Ὀρθοδοξίας ὅλης, τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, τοῦ πολιτισμοῦ. Μέσα εἰς τήν Νέαν Τουρκίαν, εἰς τήν ὁποίαν συχνά ἀναφέρεται ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρός μας κ. Erdoğan, νομίζουμε ὅτι ἔχει θέσιν καί μία Θεολογική Σχολή διά τούς Χριστιανούς. Ὄχι μία καινούργια ἀλλά αὐτή πού ὑπῆρχε καί ἀδίκως κατηργήθη. 
Ἀγαπητοί παρόντες, 
Πατρικῶς σᾶς εὐχαριστοῦμε καί σᾶς εὐλογοῦμε. Οἱ πολλοί λόγοι εἶναι περιττοί, ὅταν ὁμιλοῦν οἱ ψυχές καί τά πνεύματα. Ἄς κλείσουμε, λοιπόν, τόν λόγο αὐτή τήν στιγμή τῆς χαρᾶς, τῆς τιμῆς καί τῆς εὐχαριστίας. Καί ἄς μιλήσουμε μέ κλειστά μάτια καί μέ ἀνοικτή καρδιά, μαζί μέ τόν ἀλληγορικά ὁμιλοῦντα σύγχρονο ποιητή, διά τήν προσφορά τοῦ πνευματικοῦ Πατέρα πρός τά παιδιά του, ἐσᾶς, ἀγαπητοί μας μαθηταί, πού εἶσθε μουσικές, πού εἶσθε ζωγραφιές, πού εἶσθε λέξεις, πού εἶσθε σιωπές, πού εἶσθε ὀμορφιές, πού εἶσθε καί εὐχόμεθα νά γίνεσθε συνεχῶς "πολλῷ κάρρονες" ἡμῶν τῶν παλαιοτέρων. Λοιπόν: 
Ἄν, παιδί μου, ἀφουγκραστεῖς, 
κάτι θά ἀκούσεις 
κάτι θά δεῖς 
κάτι θά διαβάσεις κάτι, ἔστω, θά ὑποπτευθεῖς. 
Εἶναι ὑπόθεσι τοῦ νοῦ καί τῆς ἀγαπώσης καί καιομένης καρδιᾶς, τῆς ἰδικῆς σας, καί τοῦ Πατριάρχου σας. 
Εὐχόμενοι εἰς ὅλους σας καλή χρονιά, θερμῶς συγχαίρομεν τάς Ἐφοροεπιτροπάς τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου καί τοῦ Μεγάλου Ρεύματος, διά τήν διοργάνωσιν τῆς συναντήσεώς μας αὐτῆς, καί ἰδιαιτέρως τόν φιλογενῆ καί δραστήριο πρόεδρό τους Ἐντιμότατο κύριο Γεώργιο Παπαλιάρη, ὁ ὁποῖος εἰργάσθη πολύ διά τήν πραγματοποίησίν της. Εὐχόμεθα ὁ Ἅγιος Θεός νά τόν ἐνδυναμώνῃ εἰς τό φιλογενές ἔργον του, καί ἰδιαιτέρως εἰς τό συνεχές ἐνδιαφέρον του διά τούς νέους καί τήν ἐκπαίδευσί τους, διά τό μέλλον, τούς σχεδιασμούς καί τούς ὁραματισμούς των. 
Χρόνια σας πολλά! Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν χαρά καί τήν συγκίνησι αὐτῆς τῆς μοναδικῆς ἡμέρας.

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΛΗΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ


Ἀνακοινωθέν (15/01/2017) 
Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας τήν Παρασκευήν, 13ην καί τό Σάββατον, 14ην τ.μ. Ἰανουαρίου 2017. 
Ἐν ἀρχῇ ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ α’ τῇ τάξει τῶν συνοδικῶν συνέδρων Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, ἐκ μέρους τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, αἱ εἰθισμέναι εὐχαί ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό νέον ἔτος. Κατά τήν διάρκειαν τῶν συνεδριῶν τούτων ἐπεβλήθη τῷ Διακόνῳ Μηνᾷ Μοσχάλῃ, ἄχρι τοῦδε κληρικῷ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, ἡ ποινή τῆς καθαιρέσεως ἀπό τοῦ ὅν ἔφερε βαθμοῦ ἱερωσύνης καί ἐπανήχθη οὗτος εἰς τάς τάξεις τῶν λαϊκῶν, διά τά εἰς ἅ ὑπέπεσεν ἐκκλησιαστικά παραπτώματα. 
Κατά τάς συνεδρίας ταύτας ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις. 
Ἐκ τοῦ Γραφείου

1/16/2017

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΙΚΙΟΪ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ (ΦΩΤΟ)


Εκ της Κοινότητος Φερίκιοϊ
Τὸ διήμερο 14ης καὶ 15ης Ἰανουαρίου 2017 ἦταν γεμάτο ἐνδιαφέροντα ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα στὴν κοινότητά μας, τὸ Φερίκιοϊ Ταταούλων Κωνσταντινουπόλεως. 
Τὸ Σάββατο, 14 τ.μ., στὶς 18:00, τελέσθηκε Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σασίμων, κ. Γενναδίου, Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας μας. Τὸν ἑσπερινὸ προσῆλθαν γιὰ νὰ παρακολουθήσουν κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ἐκπρόσωποι ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν καὶ δογμάτων, πιστοὶ τῶν ὁποίων ὑπάρχουν στὴν Πόλη μας (ρωμαιοκαθολικοί, Ἀρμένιοι, προτεστάντες). Μετὰ τὸν ἐσπερινὸ ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις, ἐνῷ κληρικοὶ τῶν ἄλλων χριστιανικῶν δογμάτων ἀνέγνωσαν στὴν τουρκικὴ καὶ ἀραβικὴ γλῶσσα περικοπὲς ἀπὸ τὴν Καινὴ καὶ Παλαιὰ Διαθήκη. Μετὰ ταῦτα παρεχωρήθη ἀδελφικὴ δεξίωση στὴν παρακειμένη κοινοτική μας αἴθουσα. Ὁ ἐσπερινὸς καὶ ἡ κατόπιν αὐτοῦ οἰκουμενικὴ χριστιανικὴ συνάντηση στὴν Κοινότητά μας ἀπετέλεσε τὴν ἐναρκτήρια ἀπὸ σειρὰ ἐκδηλώσεων ποὺ θὰ γίνουν κατὰ τὴν ἑβδομάδα ποὺ ἄρχισε, ἡ ὁποία ὀνομάζεται ἑβδομάδα τῆς ἀγάπης καὶ συνεννοήσεως καὶ λαμβάνει χώρα ἅπαξ κάτ΄ ἔτος στὴν Πόλη μας. 


Τὴν ἑπομένη, Κυριακὴ 15 Ἰανουαρίου, στὸν ἱερὸ Ναό μας τελέσθηκε Θ. Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σασίμων, κ. Γενναδίου, Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας μας, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε καὶ τὸν Θ. Λόγον. Πρὸ τῆς ἀπολύσεως τελέσθη ἀρτοκλασία ὑπὲρ ὑγείας καὶ ἀντιλήψεως τοῦ πολυσεβάστου ἱερατικῶς προϊσταμένου τῆς Κοινότητός μας, Ἀρχιμ. κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδη, καθῶς καὶ τῶν μελῶν τῆς ἐντιμοτάτης Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητός μας, κ. Ἰωάννη Γκαλίτση καὶ κ. Βασιλείου Καρακάση, οἱ ὁποῖοι πρὸ ἡμερῶν εἶχαν ἑορτάσει τὰ ὀνομαστήριά τους. 


Ἀκολούθησε ἡ καθιερωμένη δεξίωση στὴν Κοινοτικὴ Αἴθουσα, καθὼς καὶ ἡ εἰθισμένη κοπὴ τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας, ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου. Τὸ φλουρὶ ἔλαχε στὸν νεωκόρο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, κ. Παναγιώτην Μόσχον. Τὸ ὄμορφο πρωινὸ ἔκλεισε μὲ τὴν χρεωστικὴ καὶ τιμητικὴ βράβευση τῆς πολυσέβαστης παλιᾶς δασκάλας τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Φερίκιοϊ καὶ δραστήριας ἐνορίτισσάς μας, κυρίας Αἰκατερίνης Πολυγενίδου, ἐκ μέρους ὅλων τῶν μελῶν τῆς ἐντιμοτάτης Ἐφοροεπιτροπῆς μας, πολλοὶ τῶν ὁποίων ὑπῆρξαν μαθηταί της.


Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΒΛΑΓΚΑΣ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ))


Πανηγυρική ήταν η ατμόσφαιρα στη χθεσινή (Κυριακή 15/1/2017) εκδήλωση της κοπής της αγιοβασιλόπιττας στην ιστορική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Βλάγκας. Το πρωΐ τελέσθηκε Θεία Λειτουργία και ακολούθησε στην Κοινοτική Αίθουσα η κοπή της αγιοβασιλόπιττας, από τον επόπτη της Περιφερείας Υψωμαθείων - Βλάγκας, Σεβ. Μητροπολίτη Σηλυβρίας κ. Μάξιμο, με εορταστική εκδήλωση των μαθητών της Κοινοτικής Σχολής, την οποία ετοίμασε η δασκάλα της Σχολής Ελλογ. κ. Χριστίνα. 
Η Εφοροεπιτροπή της Κοινότητας Βλάγκας εύχεται σε όλους ευλογημένο παρά Κυρίου και ειρηνικό το νέο έτος 2017!

Βασιλόπιτα 2017 με τον Πατριάρχη και τους νέους της Ομογένειας (φωτό)


Του Γιάννη Γιγουρτσή
φιλολόγου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Έγιναν όλα έτσι όπως ακριβώς έπρεπε για την περίσταση. Με μεγαλοπρέπεια, αλλά με την λιτότητα που ταιριάζει στον υψηλό τιμώμενο, με σοβαρότητα αλλά και θέρμη, με την τάξη και το πρωτόκολλο που προσιδιάζει σε ένα τέτοιο γεγονός, αλλά όχι απρόσωπα και ψυχρά. Έγιναν όλα πολίτικα, ρωμέικα, αρχοντικά. Άλλωστε αν υπάρχει ένας τόπος, μία πόλη εντός του ελληνικού κόσμου όπου η λέξη αρχοντιά και άρχοντας συναντά την κυριολεξία της, αυτή δεν είναι άλλη από την Κωνσταντινούπολη. 
Το βάρος της Ιστορίας 
Η Κωνσταντινούπολη υπήρξε επί σειρά αιώνων, για μιάμιση τουλάχιστον χιλιετία, το κέντρο του ελληνικού κόσμου. Για τόσον χρόνο δηλαδή όσο κανένα άλλο κέντρο του ελληνισμού διαχρονικά, της Αθήνας φυσικά συμπεριλαμβανομένης . Εδώ, στη σκιά τριών αυτοκρατοριών, δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε η αριστοκρατία, η πνευματική και πολιτική ηγεσία της ρωμιοσύνης επί αιώνες. Εδώ σχηματίστηκε αργότερα μια ευρεία και βαθειά αστική κουλτούρα, ίσως η ευρύτερη και βαθύτερη, αν όχι η μόνη πραγματικά, αστική παράδοση του ελληνικού κόσμου. Βεβαίως, αυτό που σήμερα απομένει ζωντανό στην πόλη των πόλεων, δεν είναι παρά μία σκιά του λαμπρού παρελθόντος, σκιά όμως βαριά, που δεν περνά απαρατήρητη, αλλά αφήνει, και σήμερα ακόμα, το στίγμα της σαφές. Άλλωστε ο κορυφαίος θεσμός της ρωμιοσύνης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο βρισκόταν και εξακολουθεί να βρίσκεται, εδώ και 17 αιώνες, στην πόλη τούτη, και είναι αυτός ο θεσμός που συνέχισε να κρατά ζωντανή την καρδιά του Γένους μας, όταν πριν πεντέμισι αιώνες έπαψε πια να υπάρχει η πολιτική του ηγεσία,. 
Αίτια και αφορμές 
Μα ας ξαναγυρίσω στα πρόσφατα γεγονότα . Η πρόφαση ήταν η κοπή της βασιλόπιτας για το 2017, η αφορμή ήταν να τιμηθεί ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος συμπλήρωσε πριν λίγους μήνες 25 συναπτά έτη Πατριαρχίας. Η πραγματική αιτία όμως ήταν, κατά βάθος, η ανάγκη της μικρής, ιστορικής και με ισχυρό στίγμα ρωμέικης κοινότητας να δηλώσει πως είναι ζωντανή, νιώθει δυνατή και είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να πορεύεται στο μέλλον, παρά τις αντιξοότητες, τα προσκόμματα, την ολιγανθρωπία. 


Κοινότητες και συνεργασίες 
Η Κοινότητα Σταυροδρομίου είναι μια σπουδαία ελληνορθόδοξη κοινότητα που συμπεριλαμβάνει στου κόλπους της το Πέρα, το σημερινό Μπεϊογλου, το λαμπρό κέντρο της πολίτικης Ρωμιοσύνης από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά. Μεγαλώνυμος είναι το όνομα που επιτίθεται στον τίτλο της, ένδειξη του κύρους που απολάμβανε. Το Μέγα Ρεύμα πάλι, είναι μια ιστορική και ισχυρή οικονομικά περιοχή του Βοσπόρου, πιο γνωστή με το όνομα Αρναβούτκιοϊ (Αρβανιτοχώρι). Οι δύο κοινότητες συνεργάζονται εδώ και χρόνια αρμονικά για το κοινό καλό της Ομογένειας, δίνοντας ιδιαίτερη βάση στα θέματα της παιδείας. Το γεγονός δεν είναι πολύ σύνηθες. Δεκάδες είναι οι ρωμέικες κοινότητες στην Πόλη, αποτέλεσμα παλαιότερων εποχών πληθυσμιακής ακμής, μα σήμερα, με τόσο μικρό ομογενειακό πληθυσμό, η πολυδιάσπαση αυτή δημιουργεί προβλήματα. Σταυροδρόμι και Μέγα Ρεύμα πάντως συνεργάζονται πολύ καλά μεταξύ τους, συχνά και με άλλες κοινότητες. Ασφαλώς ρόλο παίζει και το γεγονός πως οι εν λόγω κοινότητες έχουν τον ίδιο Πρόεδρο, ένα δραστήριο και χαμηλών τόνων επιχειρηματία με σημαντική δράση, τον Γιώργο Παπαλιάρη. 
Οι καλεσμένοι 
Φέτος αποφάσισαν να κόψουν από κοινού την παραδοσιακή βασιλόπιτα και να την συνοδεύσουν με μία εκδήλωση αφιερωμένη στον Πατριάρχη. Πιο συγκεκριμένα σκέφτηκαν η εκδήλωση αυτή να αποτελέσει την κορύφωση και το κλείσιμο των εορτασμών για την 25ετία της Πατριαρχίας Βαρθολομαίου. Ο ίδιος ο Πατριάρχης συμφώνησε. Σκέφτηκαν λοιπόν να την κάνουν με τον τρόπο που ήξεραν πως θα ευχαριστούσε τον ίδιο περισσότερο και προσκάλεσαν να συμμετάσχουν σε αυτή, τα παιδιά και οι νέοι της Ομογένειας. Κλήθηκαν έτσι οι μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων και όλοι οι εκπαιδευτικοί από τα σχολεία της Πόλης, αλλά και από το σχολείο της Ίμβρου που πρόσφατα άνοιξε. Κλήθηκαν ακόμη φοιτητές και νέοι εργαζόμενοι. Παρόντα ήταν τα μέλη της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη κ. Ευάγγελος Σέκερης, και μαζί του όλο το επιτελείο του Γενικού Προξενείου. Η έκπληξη βεβαίως, που κρατήθηκε σχεδόν μέχρι την τελευταία στιγμή , ήταν η παρουσία και η συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων , Κώστα Γαβρόγλου, ο οποίος ήρθε από την Ελλάδα για μία ημέρα και ειδικά για την εκδήλωση, αλλά και για την πρώτη συνάντησή του με τον Πατριάρχη ως Υπουργός. Ο ίδιος ο κ. Γαβρόγλου είναι βεβαίως Κωνσταντινουπολίτης και με τον Πατριάρχη έχει μακρά γνωριμία.


Ο τόπος 
Η μεγάλη αυτή σύναξη που συμπεριελάμβανε τελικά πάνω από 350 άτομα έγινε στην μεγάλη και εντυπωσιακή αίθουσα χορού του γνωστού ξενοδοχείου Conrad στην περιοχή του Μπεσίκτας. Η επιλογή του χώρου δεν ήταν τυχαία, διότι πέραν των ευρύχωρων χώρων, το ξενοδοχείο είναι ιδανικό από άποψη ασφαλείας (ας μην ξεχνάμε και τις εποχές που ζούμε) Εκεί άλλωστε έμεινε και ο Πρόεδρος Ομπάμα όταν ήρθε στην Πόλη. Εκεί διαμένουν γενικά πολλοί υψηλοί επισκέπτες, για τους ίδιους λόγους. Πάντως τα μέτρα ασφαλείας ήταν πολλά και, όσο διακριτικά και αν ήταν, ήταν εμφανή. Βέβαια εμείς εδώ τα έχουμε πλέον συνηθίσει αυτά και, όταν τα βλέπουμε, μάλλον νιώθουμε πλέον πιο ήσυχοι παρά ανησυχούμε. 
Η εκδήλωση 
Το καλά δουλεμένο πρόγραμμα εκτυλίχθηκε κατά γράμμα και κατ’ ευχήν. Το γεύμα, οι χαιρετισμοί των διοργανωτών, οι ομιλίες των επισήμων, τα κάλαντα των παιδιών, το κόψιμο της πίτας, αλλά και στο τέλος μετά από την αποχώρηση των επισήμων, το πολυαναμενόμενο πάρτι με μουσική για τα παιδιά.
Ο Πατριάρχης
Ο Πατριάρχης ήταν συγκινημένος και χαρούμενος. Το είπε και το έδειξε, άλλωστε. 
-Πολλές πίτες και τούρτες έκοψα φέτος, είπε κάποια στιγμή εκτός κειμένου, μα καμία δεν μου έδωσε τόση χαρά όσο η σημερινή. 
Στην ομιλία του μίλησε για τα θετικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για την ομογένεια και το Πατριαρχείο, και προέβαλε το παράδειγμα του ανοίγματος των σχολείων στην Ίμβρο. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο μεγάλο αγκάθι του ίδιου και του Πατριαρχείου. Το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. 
«Τώρα απομένει και περιμένουμε την επαναλειτουργία της Θεολογικής μας Σχολής, η οποία επί 45 χρόνια αργεί. Σιωπά και περιμένει το θαύμα. Το θαύμα που θα είναι η αποκατάστασις μιας εξόφθαλμης αδικίας εις βάρος του στοιχείου μας, της Ομογένειας¸ της Ορθοδοξίας όλης, της θρησκευτικής ελευθερίας, του πολιτισμού. Μέσα εις την νέαν Τουρκίαν, εις την οποίαν αναφέρεται συχνά ο Εξοχότατος Πρόεδρος μας κ. Ερντογάν, νομίζουμε ότι έχει θέση και μία θεολογική σχολή για τους Χριστιανούς. Όχι μία καινούργια, αλλά αυτή που υπήρχε και αδίκως κατηργήθη». 
Υπενθυμίζεται πως στον ενθρονιστήριο λόγο του, στις 2 Νοεμβρίου 1991, ο κ. Βαρθολομαίος είχε προβάλει και τότε το θέμα του ανοίγματος της Χάλκης ως μείζονα στόχο της Πατριαρχίας του.
Ο Υπουργός 
Ο Υπουργός Παιδείας πάλι μίλησε επίσης με συγκίνηση και ειλικρίνεια για την ημέρα και για τον Πατριάρχη. Αλλά μίλησε και πολιτικά, ως όφειλε εκ της θέσεώς του, και εξίσου ειλικρινά. Προέβαλε την οικουμενικότητα, αξία που βρίσκεται στην καρδιά της ποιμαντικής και και θρησκευτικής πολιτικής του Πατριαρχείου ως αξία παγκόσμια. «Σήμερα η ιδέα της οικουμενικότητας είναι η μόνη αντίσταση που μπορούμε να προβάλουμε στα εθνικιστικά και ρατσιστικά στοιχεία, στον εθνικιστικό και ρατσιστικό λόγο». Είπε χαρακτηριστικά: «Το μήνυμα του οικουμενισμού δεν είναι μόνο ένα μήνυμα θρησκευτικό αλλά είναι ένα μήνυμα βαθιά πολιτικό, ένα μήνυμα προς όλα τα μέλη της κοινωνίας, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις». 
Στη συνέχεια, μιλώντας για τα ζητήματα της Ομογενειακής παιδείας τόνισε: «Τα εκπαιδευτικά έχουν σήμερα πολλά προβλήματα. Δεν θέλω να σας τα απαριθμήσω, αλλά να σας πω και να σας εξομολογηθώ, και εκ μέρους της κυβέρνησης, γιατί δεν εκπροσωπώ τον εαυτό μου, ότι ο καλύτερος τρόπος να λύνονται τα προβλήματα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν και δεύτερον να κατανοήσουμε ποια είναι αυτά. Λύσεις υπάρχουν. Φτάνει να μην κρύβουμε τα προβλήματα». 
Η συζήτηση συνεχίστηκε και σε πηγαδάκια, όπως είναι λογικό άλλωστε αφού σχεδόν όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν άμεση σχέση με τον χώρο της παιδείας. «Η Ομογενειακή παιδεία με απασχολεί και προσωπικά», θα μας πει ο Υπουργός, «αφού και ο ίδιος είμαι γέννημα και θρέμμα της παιδείας αυτής». Και θα συνεχίσει: «Λύσεις έτοιμες δεν υπάρχουν ούτε μπορούμε να επιβάλλουμε λύσεις κατά τις επιθυμίες μας.Τα προβλήματα πρέπει να συζητιούνται εξαντλητικά, και μέσα από τη συζήτηση προκύπτουν τελικά και οι λύσεις τους»


Τα Κάλαντα 
Σε συνέχεια η μεικτή χορωδία των ομογενειακών σχολείων τραγούδησε τα κάλαντα. Ο διευθυντής του Ζωγραφείου Γιάννης Δεμιρτζόγλου και αυτός στην σκηνή με το ακορντεόν του, κάλεσε τον Υπουργό να έρθει να τραγουδήσει μαζί με τα παιδιά. Ο ίδιος ανταποκρίθηκε ευχαρίστως μεν, φρόντισε όμως να πάει στην πίσω σειρά, να γίνει ένα με τα παιδιά και να τραγουδήσει από εκεί μαζί τους.
Χαιρετισμοί και παραλειπόμενα 
Μετά το κόψιμο της πίτας οι μαθητές και όλοι οι παρευρισκόμενοι χαιρέτισαν με την σειρά τον Υπουργό και ευχήθηκαν στον Πατριάρχη που έδινε στον καθένα το δικό του κομμάτι βασιλόπιτας. Η διάθεση και των δύο ήταν εξαιρετική και έμοιαζε αστείρευτη. Ο Υπουργός, ευγενέστατος και προσηνής, είχε να ρωτήσει κάτι τον καθένα που τον χαιρετούσε, ενώ ο Πατριάρχης, σε μεγάλα κέφια αστειευόταν και κουβέντιαζε και εκείνος μαζί τους. 
Σε κάποια στιγμή προς το τέλος, και ενώ πια ο κόσμος σχεδόν είχε τελειώσει του λέω, πλησιάζοντάς τον. 
-Καλύτερο φινάλε για τις εορτές της 25ετίας δεν μπορούσατε να περιμένετε, δεν είναι; 
Τα μάτια του έλαμψαν. Κούνησε έντονα το δεξί χέρι με την γνωστή κίνηση που δηλώνει πως συμφωνεί και επαυξάνει. 
-Πάντως εγώ είπα στον Παπαλιάρη, μου λέει χαμογελώντας και με διάθεση αυτοσαρκασμού «Γιατί μου λήξατε τους εορτασμούς σήμερα. Εγώ μπορεί να ήθελα να τους συνεχίσω και άλλο. Να πάει ακόμα κανένα δυο χρόνια». 
- Ναι, να τους ενώσουμε με τους εορτασμούς για την τριακονταετία. Όπου να ναι φτάνει. Τώρα το χαμόγελο έγινε γέλιο κανονικό. 
-Έλα να σου δώσω και εσένα την πίτα σου, μου λέει. Αλλά φλουρί δεν έχει, άργησες. Σε πρόλαβε η συνάδελφός σου η νηπιαγωγός. 
Δεν είχα περιθώριο να απαντήσω καθώς ήδη κάποιοι περίμεναν τη σειρά τους. 
Σε λίγο ήρθε η ώρα της αναχώρησης. Στην έξοδο ο Πατριάρχης σταμάτησε για να δει την έκθεση από έργα των μαθητών των σχολείων με θέμα τον ίδιο. Η αγάπη των παιδιών είναι τροφή για τον ίδιο. Παππού τον φωνάζουν, και το εννοούν και ο ίδιος ανταποδίδει την αγάπη τους με το παραπάνω. Γίνεται και ο ίδιος άλλωστε παιδί μαζί τους. 
Φεύγοντας μας χαιρέτησε όλους εγκάρδια. 
- Πολλά τα έτη σας. Και στην άλλη εικοσιπενταετία, του λέει κάποιος καθώς έβγαινε. 
- Και του χρόνου να λες, του απαντάει σταθερά και με χαμόγελο. Και του χρόνου!


1/15/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (15 Ιανουαρίου 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 15ης Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου. 


Ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Τήν Κυριακήν, 15ην Ἰανουαρίου, ἡ Α. Ἐξοχότης ὁ Ὑπουργός Παιδείας Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου, ἕλκων τήν καταγωγήν του ἐκ τῆς Πόλεως, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα, καί Ἐλλογ. κ. Σταύρου Γιωλτζόγλου, Συντονιστοῦ Ἐκπαιδεύσεως. 
Ὁ κ. Ὑπουργός ἐκκλησιάσθη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν καί ἐν συνεχείᾳ ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Σεβ. μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ἔνθα διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά συζήτησις ἐπί ἐπικαίρων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος θεμάτων. Τῷ ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, τό Σάββατον, 14ην τ.μ., ἐδέχθη τούς μαθητάς τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου τῆς γενετείρας Του νήσου Ἴμβρου καί συνεγευμάτισε μετ᾿ αὐτῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις. 


Ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῶν ἐκδηλώσεων διά τήν συμπλήρωσιν 25ετοῦς Πατριαρχείας τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου καί ἐπί τῷ νέῳ ἔτει, τήν Κυριακήν, 15ην τ.μ., αἱ Κοινότητες Σταυροδρομίου καί Μ. Ρεύματος παρέθεσαν ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Conrad εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, τῇ συμμετοχῇ τῶν Συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων καί τοῦ Ἐξοχ. Ὑπουργοῦ κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ. Εἰς τό γεῦμα παρεκάθησαν οἱ μαθηταί ὅλων τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων. 
Κατά τήν ἐκδήλωσιν ἐγένοντο ὁμιλίαι ἐκ μέρους τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου τῶν ὡς ἄνω δύο Κοινοτήτων, ἐκπροσώπων αὐτῶν, τῆς Ἐλλογ. κ. Βικτωρίας Λαιμοπούλου, Λυκειάρχου τῆς Π. Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ἐκ μέρους τῶν Λυκειαρχῶν μας, τοῦ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργοῦ καί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις ηὐλόγησε καί ἔκοψε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν. 
Οἱ μαθηταί τῶν Σχολῶν τῆς Πόλεως καί τῆς Ἴμβρου ἔψαλον τά Κάλαντα καί συνεφωτογραφήθησαν μετά τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις διένειμεν εἰς ὅλους ἐνθύμια τῆς ἡμέρας. 
Ἡ ὅλη ἐκδήλωσις αὕτη τῆς Ὁμογενείας ἐστέφθη ὑπό πλήρους ἐπιτυχίας καί ὑπῆρξεν ἀνταξία τοῦ ἑορτασθέντος ἀργυροῦ ἰωβηλαίου τῆς Πατριαρχείας τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ προσκυνητοῦ αὐθέντου καί Δεσπότου ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαίου. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, ἐπί κεφαλῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, ἀποτελουμένης ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ξενάκη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου. 
- Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Παφίλην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γαλλίας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ζαχαρίαν Λαυριώτην, ἐκ Κρήτης. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Γρηγόριον Στάθην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, Διευθυντήν τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Αἰκατερίνης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Κορτίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Παναγιώτην Ρακτιβάν, Φυσικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης καί τοῦ υἱῶν των κ. Θεοφάνους καί κ. Ἀλεξάνδρου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῇ Κλινικῇ «Osmanoğlu» τήν ἐν αὐτῇ νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Στυλιανήν Π. Θανάσογλου, εὐχηθείς αὐτῇ ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)


Το Οικουμενικό Πατριαρχείο επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017, ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, όπου έγινε δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. 
Ο Κ. Γαβρόγλου παρέστη το πρωί στην Θεία Λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, κατά την οποία χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, ενώ ο Πατριάρχης ήταν συμπροσευχόμενος στο Ιερό Βήμα.


Ακολούθησε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον νέο υπουργό Παιδείας της Ελλάδας. 
«Με χαρά υποδεχθήκαμε τον κ. Γαβρόγλου σήμερα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά την πρώτη επίσκεψή του ως υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και η χαρά μας αυτή είναι ευνόητος, γιατί ο κ. υπουργός κατάγεται από την Πόλη μας. Είναι γέννημα θρέμμα της Κωνσταντινουπόλεως, Ζωγραφειώτης. Έχουμε επικοινωνήσει κατ’ επανάληψη εις το παρελθόν και τώρα που ανέλαβε αυτή τη μεγάλη ευθύνη της παιδείας των νεοελλήνων, ασφαλώς είχαμε πολλά να πούμε και να ανταλλάξουμε. Κατά ευτυχή συγκυρία ήτανε παρούσα και η Σύνοδος που μόλις χθες κατακλείσαμε τις εργασίες μας. Έτσι είχαμε την ευκαιρία όλοι οι εν Χριστώ αδελφοί μαζί να ανταλλάξουμε εποικοδομητικές σκέψεις με τον υπουργό. Ήταν ένας διάλογος ανοικτός, ειλικρινής, υπεύθυνος και πιστεύουμε ότι θα παραγάγει και θα προσφέρει τους καρπούς του» δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Οικουμενικός Πατριάρχης, καλωσορίζοντας τον κ. Γαβρόβλου στην Κωνσταντινούπολη. 
Στη συνέχεια, ο κ. Γαβρόγλου δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Είχα την πρώτη μου συνάντηση με τον Παναγιότατο μετά την υπουργοποίηση μου. Οι συναντήσεις μου με τον Παναγιότατο, όπως πάντα, μού δίνουν κουράγιο. Συζητήσαμε για ένα σύνολο θεμάτων που αφορούν το Πατριαρχείο, αλλά πάντοτε μού είναι μεγάλη χαρά να ακούω και τις απόψεις του για την κρίση που περνάει σήμερα η Ευρώπη αλλά και τα γενικότερα ζητήματα. Συζητήσαμε και τα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και είπαμε ότι θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία». 
Το μεσημέρι ο κ. Γαβρόγλου παρακάθισε σε γεύμα και στο κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας της νεολαίας της ομογένειας μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την Ιερά Σύνοδο.


Related Posts with Thumbnails